Volejte na +420 533 555 353

Pojmy úzce související s náhradou škody a nemajetkové újmy způsobené provozem motorového vozidla

Na internetu lze v současné době nalézt řadu odborných i méně odborných článků zabývajících se otázkou náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené provozem motorového vozidla, tedy laicky řečeno nároků poškozeného z „povinného ručení“ škůdce. Vzhledem k tomu, že i řada našich článků se touto problematikou zabývá, považujeme za vhodné dát prostor samotnému seznámení se s několika základními pojmy úzce souvisejícími s uvedenou problematikou.

Újma je obecně ztráta, kterou poškozený utrpí na statku chráněném právem. Újmu lze rozdělit na nemajetkovou újmu a škodu. 

Škoda je újmou na majetku. Škoda je tedy taková újma, která je snadno vyjádřitelná v penězích. Škodou je například zničené oblečení či i ušlý zisk.

Nemajetková újma je taková újma, která není škodou, tedy není přímou ztrátou na majetku. Patří sem například vytrpěná bolest, ztížení společenského uplatnění a jiné újmy, jako například nemožnost strávit se svou rodinou Vánoční svátky či nemožnost postarat se blízkou osobu.

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je povinné pojištění, pro nějž se běžně využívá termínu „povinné ručení“.

Pojistitel je osoba fyzická, či právnická, jež v případě vzniku pojistné události poskytuje určitou finanční náhradu pojistníkovi nebo třetí osobě za pojistníka na základě sjednané pojistné smlouvy.

Pojistník je osoba, jež podepsala s pojistitelem pojistnou smlouvu (v našem případě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a zavázala se k platbě pojistného.

Pojištěný je ten, na jehož povinnost nahradit újmu se pojištění odpovědnosti vztahuje.

Poškozený je ten, komu byla provozem vozidla způsobena újma a má právo na náhradu újmy.

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo registrovaný partner a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Pojistná událost je taková událost, jež zakládá nárok na výplatu pojistného plnění. Nutno zdůraznit, že pro určení dne vzniku pojistné události není rozhodný den vzniku dopravní nehody, nýbrž den vzniku újmy. Ta však vzniká u jednotlivých dílčích nároků různě. Například u nároku na náhradu ztížení společenského uplatnění až okamžikem, kdy se zdravotní stav poškozeného ustálí.

Promlčení je institut, který v důsledku marného uplynutí času oslabuje právo, je-li před soudem namítnuto povinnou stranou promlčení, pak soud zpravidla nemůže promlčený nárok přiznat. Promlčecí lhůta je obvykle tříletá. V otázce nároku na pojistné plnění však začíná běžet až rok po pojistné události.

Mgr. Veronika Zelená
Autorem článku je

Mgr. Veronika Zelená

Specializuje se na pojistné právo a oblast odčinění nemajetkové újmy. Miluje festivaly a bojí se plavat v moři.

Přečtěte si také

Pracovní úraz a jeho odškodnění – na co má poškozený zaměstnanec právo?

S nároky poškozeného, jenž byl účastníkem dopravní nehody, při které mu byla způsobena újma, jsme Vás již seznámili. Další oblastí, na kterou se i v rámci našeho projektu E-Bolestné zaměřujeme, jsou pracovní úrazy, kdy pomáháme našim klientům při vymáhání nároků, na jejichž odškodnění jim v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem vzniklo právo, a to v co nejvyšší možné míře.

Nyní bychom Vás tedy rádi stručně seznámili s tím, co je vlastně pracovní úraz a jaká práva plynou poškozenému zaměstnanci, neboť je jistě v zájmu každého zaměstnance vědět, kdy mu vzniká právo na odškodnění jím utrpěného pracovního úrazu a jaké druhy náhrad může po zaměstnavateli uplatňovat.

Náhrada za vytrpěnou bolest dle Metodiky Nejvyššího soudu České republiky

V případě, že osoba utrpí zranění v důsledku protiprávního jednání třetí osoby, pak jí plyne vůči takové osobě nárok na náhradu újmy. Jedním z dílčích nároků na náhradu újmy je nárok na odškodnění vytrpěné bolesti. Jak se však výše takového nároku určuje?