+420 533 555 353

Slovníček pojmů aneb na jaké odškodnění máte nárok

Nemáte jasno na jaký typ odškodnění máte v různých situacích nárok? Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled odškodnění podle situací a jejich vážnosti.

Dopravní nehoda

Pracovní úraz

Dopravní nehody

Zranění při dopravní nehodě

 1. Bolestné

  Náhrada za prožitý bolestivý stav, který poškozený vytrpěl v důsledku samotného úrazu či následného léčení. Výše této náhrady se odškodňuje na základě posouzení znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

 2. Ztížení společenského uplatnění

  V případě, že utrpěné zranění trvale poškodí zdravotní stav poškozené osoby, přičemž toto poškození představuje omezení v pracovní, rodinné či společenské sféře, náleží poškozenému odčinění jeho ztížení společenského uplatnění. Výši tohoto nároku určuje znalec z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Výši odčinění ovlivňují faktory jako je věk poškozeného nebo způsob života před vznikem újmy.

 3. Další nemajetková újma

  Odškodnění další nemajetkové újmy směřuje k odškodnění újmy primárnímu poškozenému v případech, kdy tato újma nespočívá v bolestech ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého charakteru. Tento nárok tak slouží k odškodnění újmy, která vznikla v důsledku okolností, které zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru. Je tak možné požadovat náhradu např. za to, že osoba poškozená na zdraví se nemohla starat o své nemocné rodiče, že se nemohla účastnit významné plánované události, či že poškozenému selhala funkce orgánu, což samo o sobě není bolestivým stavem, avšak poškozeného toto ohrožuje na životě.

 4. Náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví

  Těmito náklady jsou především ošetřovné, cestovné, a náklady vynaložené na léčení. Ošetřovné představuje náhradu za péči, která byla poškozenému poskytnuta jinou osobou, ať se už jedná o profesionální ošetřovatelskou službu či o péči poskytovanou členy rodiny. Cestovné poté představuje náhradu za náklady na cesty, které byly podniknuty za poskytovateli zdravotnické péče v souvislosti s léčbou předmětného zranění. Pod náklady vynaložené na léčení spadají náklady na koupi léčiv, rehabilitačních pomůcek či doplňkových léčebných procedur.

 5. Náhrada ušlé mzdy

  Poškozenému náleží v případě trvání pracovní neschopnosti náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, kdy poškozený má nárok na dorovnání jeho příjmů do výše, kterou by obdržel, pokud by k úrazu nedošlo. Jestliže poškozený i po skončení pracovní neschopnosti v důsledku úrazu nedosahuje příjmů, které měl před dopravní nehodou, má nárok také na to, aby mu byly tyto příjmy dorovnány formou měsíčních úhrad (v takovém případě se jedná o tzv. rentu).

 6. Náhrada věcné škody

  V případě, že v důsledku úrazu dojde ke zničení věcí, poškozený má nárok také na náhradu jemu vzniklé a prokázané věcné škody. Tato může spočívat kupříkladu ve zničeném oblečení, elektronice a dalších věcí, které měl poškozený v době úrazu u sebe.

 7. Duševní útrapy při zvlášť závažném ublížení na zdraví

  V případě těch nejzávažnějších zranění mají nejbližší příbuzní poškozeného nárok také na odčinění duševních útrap, které jim vznikly v důsledku zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného. Tato náhrada se poskytuje především v těch případech, kdy byl poškozený po dlouhou dobu v ohrožení života, nebo pokud poškozený trpí velmi vážnými trvalými následky. Tato náhrada se poskytuje především rodičům, dětem a manželovi či manželce poškozené osoby, ve výjimečných případech však i dalším osobám v rodinném či obdobném vztahu.


Úmrtí osoby blízké při dopravní nehodě

 1. Duševní útrapy

  Účelem náhrady směřující k odčinění duševních útrap je alespoň částečně odškodnit duševní útrapy, které pozůstalým vznikly v důsledku úmrtí osoby jim blízké. Tento nárok náleží primárně rodičům, dětem a manželovi či manželce zesnulé osoby. Nicméně v případě blízkých vztahů, v důsledku kterých pozůstalý výrazně pociťuje úmrtí osoby jemu blízké, může odškodnění náležet také prarodičům, vnukům či vnučkám a dalším příbuzným, ve výjimečných případech také blízkým přátelům.

 2. Náhrada nákladů na pohřeb

  Tomu, kdo vynaložil náklad na pohřeb, náleží náhrada těchto nákladů. Tyto náklady přitom zahrnují nejen náklady na samotný pohřeb, ale také výdaje na hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky, cestovní výlohy a výdaje na smuteční ošacení a smuteční hostinu. Výše nároku je limitována pouze kritériem přiměřenosti, přičemž naplnění tohoto kritéria ovlivní především konkrétní zvyklosti a přání zemřelého.

 3. Pozůstalostní renta

  V případě, že zesnulý měl ke dni úmrtí povinnost poskytovat výživu nebo výživu jiné osobě reálně poskytoval, pak mají osoby, kterým byla výživa zesnulým poskytována, nárok na doplacení rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by poškozený mohl podle rozumného očekávání poskytovat.

Pracovní úrazy

Zranění při výkonu práce

 1. Bolestné

  Náhrada za prožitý bolestivý stav, který poškozený vytrpěl v důsledku samotného úrazu či následného léčení. Výše této náhrady se odškodňuje na základě posouzení znalce, který provede výpočet nároku podle příslušného nařízení vlády.

 2. Ztížení společenského uplatnění

  V případě, že utrpěné zranění trvale poškodí zdravotní stav poškozené osoby, přičemž toto poškození představuje omezení v pracovní, rodinné či společenské sféře, náleží poškozenému odčinění jeho ztížení společenského uplatnění. Výši tohoto nároku určuje znalec, který provede výpočet nároku podle příslušného nařízení vlády.

 3. Náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví

  Těmito náklady jsou především ošetřovné, cestovné, a náklady vynaložené na léčení. Ošetřovné představuje náhradu za péči, která byla poškozenému poskytnuta jinou osobou, ať se už jedná o profesionální ošetřovatelskou službu či o péči poskytovanou členy rodiny. Cestovné poté představuje náhradu za náklady na cesty, které byly podniknuty za poskytovateli zdravotnické péče v souvislosti s léčbou předmětného zranění. Pod náklady vynaložené na léčení spadají náklady na koupi léčiv, rehabilitačních pomůcek či doplňkových léčebných procedur.

 1. Náhrada ušlé mzdy

  Poškozenému náleží v případě trvání pracovní neschopnosti náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, kdy poškozený má nárok na dorovnání jeho příjmů do výše, kterou by obdržel, pokud by k úrazu nedošlo. Jestliže poškozený i po skončení pracovní neschopnosti v důsledku úrazu nedosahuje příjmů, které měl před pracovním úrazem, má nárok také na to, aby mu byly tyto příjmy dorovnány formou měsíčních úhrad (v takovém případě se jedná o tzv. rentu).

 2. Náhrada věcné škody

  V případě, že v důsledku úrazu dojde k zničení věcí, má poškozený nárok také na náhradu jemu vzniklé a prokázané věcné škody. Tato může spočívat kupříkladu ve zničeném oblečení, elektronice a dalších věcí, které měl poškozený v době úrazu u sebe.

 3. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví

  V případě těch nejzávažnějších zranění mají nejbližší příbuzní poškozeného nárok také na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy. Tato náhrada se poskytuje především manželovi / manželce, partnerovi / partnerce, dítěti nebo rodiči poškozeného, ve výjimečných případech však i dalším osobám v rodinném či obdobném vztahu.


Úmrtí blízké osoby způsobené pracovním úrazem

 1. Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením

Náhrada náleží za náklady, které s léčením poškozeného vznikly. Vždy ale musí jít o náklady, které byly vynaloženy účelně. Tato účelnost se posuzuje podle potřebnosti daného nákladů ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Právo na náhradu nákladů vzniká v okamžiku, kdy byly tyto náklady reálně vynaloženy.

 1. Náhrada nákladů na pohřeb

  Náhrada přísluší tomu, kdo tyto výdaje vynaložil, přičemž výše náhrady nákladů na pohřeb je omezená. Náhrada je poskytovaná za výdaje vynaložené na zřízení pomníku a desky, dále také výdaje za samotný smuteční obřad, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a na smuteční ošacení osobám blízkým.

 2. Náhrada nákladů na výživné pozůstalých

  Náhrada nákladů na výživu náleží těm pozůstalým, kterým zesnulý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl. Výše náhrady je omezená, kdy se pozůstalým poskytuje 50 % průměrného výdělku zesnulého v případě, že výživu poskytoval jedné osobě, a ve výši 80 % v případě, že výživu poskytoval více osobám. Od této výše se poté odečte důchod přiznaný z důvodu smrti poškozeného.

 3. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých

  Účelem této jednorázové náhrady je alespoň částečně odškodnit duševní útrapy, které pozůstalým vznikly v důsledku úmrtí osoby jim blízké. Tento nárok náleží primárně rodičům, dětem a manželovi / manželce (nebo partnerovi / partnerce) zesnulé osoby. Ve výjimečných případech tato náhrada náleží také dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném.

Nechte si od nás zdarma a nezávazně posoudit váš nárok na odškodnění.

Máte nárok na odškodnění po autonehodě nebo pracovním úrazu?

Zjistit nárok zdarma