+420 533 555 353

Výpočet bolestného 2024

Pokud se vám stane dopravní nehoda nebo pracovní úraz, máte obvykle právo na odškodnění újmy, která vám vznikla. 

Bolestné přitom nepředstavuje odškodnění jen samotného bolestivého stavu, ale i určité míry nepohodlí, stresu nebo obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou. Tématu jsme se podrobně věnovali v předchozím článku, který si můžete přečíst zde. Jak se ale vypočítá výše bolestného?

Možná jste si už zvykli, že na nejrůznější finanční kompenzace a příspěvky existují online kalkulačky, které vám pomůžou snadno vypočítat částku aplikovatelnou na vaši situaci. Bohužel, v případě bolestného něco takového udělat nejde, protože se jedná o dost individuální záležitost.

Bolestné v případě dopravní nehody

Přestože občanský zákoník výslovně neupravuje systém, podle kterého jde provést výpočet konkrétní výše bolestného, Nejvyšší soud zpracoval metodiku ze dne 12. 3. 2014 (R 63/2014 civ.) – dále také jako „Metodika“ – která vznikla ve spolupráci se Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí. Výše bolestného se v souladu s Metodikou posuzuje podle předem vymezených položek, kterým jsou přiřazeny bodové hodnoty. Ty vyjadřují vzájemné proporce mezi zmíněnými položkami.

Pro určení výše náhrady je potřeba výsledný bodový součet vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu. Tato hodnota bodu se odvozuje od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém vznikla bolest. 

To zní dost složitě, že? V případě dopravních nehod vám pro rok 2024 naštěstí bude stačit vědět, že hodnota jednoho takového bodu pro ohodnocení bolestného při nehodě letos činí 433,41 Kč. 

Příklad:

Pokud byste si při dopravní nehodě zlomili paži v předloktí, můžete mít nárok na 26 004,60 Kč. Jde o výpočet, kdy je tato úplná zlomenina ohodnocena Metodikou NS na 60 bodů, a těchto 60 bodů se vynásobí hodnotou jednoho letošního bodu, tj. 60 x 433,41 Kč.

Nicméně o jakou zlomenu jde a jak ji lze bodově ohodnotit jsou skutečnosti, které vždy musí stanovit lékař. Ten navíc musí být znalcem v oboru hodnocení nemateriální újmy na zdraví.

Bolestné při pracovním úrazu

Bolestné vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem se oproti dopravní nehodě hodnotí rozdílně. Jeho zákonný rámec vychází z ustanovení § 269 zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel, jakožto odpovědná osoba, povinen nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu - pokud k jejímu vzniku došlo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

Ve spojení se shora uvedeným a ve smyslu § 271c zákoníku práce je pak povinen poskytnout náhradu za bolest. Při výpočtu se vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „Nařízení“). 

Opět se použije systém bodového hodnocení. Nicméně hodnota jednoho bodu se vypočítá jako 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti. Hodnota 1 takového bodu v souvislosti s pracovním úrazem z roku 2024 činí 424,27 Kč. 

Hodnota tohoto jednoho bodu je tedy o něco málo nižší než hodnota jednoho bodu pro dopravní nehody. Je to z toho důvodu, že u pracovních úrazů se vychází pouze z prvních tří čtvrtletí předcházejícího roku, ne z celého roku

Položky, které se takto dají ohodnotit, jsou pak opět stanoveny v Nařízení, a to v jeho příloze č. 1. Vymezení položek navíc není úplně shodné s Metodikou NS, kdy některé položky zcela chybí, a stejně tak se může lišit i počet bodů za konkrétní položku.

Nebojte se oslovit profesionála

Počty nejsou vaše nejsilnější stránka nebo zkrátka nemáte chuť a energii se touto skutečností zabývat, ačkoliv je pro vás odškodnění důležité? Od toho jsme tu my. 

Ve Spring Walk vám rádi pomůžeme správně vypočítat výši bolestného, které vám náleží – a hlavně ho pro vás od zodpovědných subjektů vymoci. 

Oslovit můžete přímo našeho vedoucího partnera Mgr. Jaroslava Zemana, který se na tuto problematiku specializuje. Kontaktujte ho na telefonu +420 533 555 353 nebo e-mailem na zeman@springwalk.cz.

Nechte si od nás zdarma a nezávazně posoudit váš nárok na odškodnění.

Máte nárok na odškodnění po autonehodě nebo pracovním úrazu?

Zjistit nárok zdarma